Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, korzystania z serwisu oraz polityka bezpieczeństwa Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.

§ I Postanowienia Ogólne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (zwana w dalszej części: Spółką lub MentorUI) ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez MentorUI usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem https://www.mentorui.pl. Regulamin jest dokumentem uchwalonym przez Spółkę.
 2. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy MentorUI, a Użytkownikiem jest język polski.
 3. Usługodawcą usług określonych w Regulaminie jest MentorUI z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188502, NIP 899-249-61-02, o kapitale zakładowym w wysokości 267 750 PLN (w całości wpłaconym), posiadająca status multiagenta ubezpieczeniowego.
 4. Użytkownikiem jest każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie świadczonych przez Spółkę (zwany w dalszej części: Użytkownikiem).
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony: https://www.mentorui.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 6. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.
 7. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 8. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z MentorUI Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www.mentorui.pl Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.
 10. Serwis https://www.mentorui.pl jest informacyjno - sprzedażowym portalem internetowym, którego operatorem jest MentorUI z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188502, NIP 899-249-61-02, o kapitale zakładowym w wysokości 267 750 PLN (w całości wpłaconym).
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz inny stosownych aktów prawnych.

§ II Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. MentorUI działając na podstawie umów agencyjnych zawartych z Zakładami Ubezpieczeniowymi, świadczy usługi pośrednictwa na podstawie udzielonego zezwolenia przez: Komisję Nadzoru Finansowego. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11158394/A.
 2. MentorUI otrzymała od następujących towarzystw ubezpieczeniowych pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych – do zawierania w imieniu na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych umów ubezpieczeń: AIG Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Europ Assistance Polska sp. z o.o., GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie ERGO HESTIA SA, Hiscox Syndicate Ltd, Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA, MTU STU Ergo Hestia SA, Proama - marka Generali T.U. S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, RESO Europa Service Sp. z o.o., TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA
 3. W ramach świadczenia usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia w zależności od typu ubezpieczenia MentorUI realizuje następujący zakres czynności:
  1. pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia z Zakładami Ubezpieczeniowymi występując jako agent w ich imieniu;
  2. pośredniczy w przyjmowaniu składek z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia;
  3. realizuje wysyłkę pocztą elektroniczną dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ III Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączny i stały element zawieranych za pośrednictwem strony mentorui.pl umów ubezpieczenia.
 2. Warunki zawarcia oraz wykonania umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem MentorUI. określają łącznie warunki umowy ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Zawieranie umów o świadczenie usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia następuje drogą elektroniczną.
 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje po wykonaniu łącznie niżej wymienionych czynności:
  1. wybranie pożądanego rodzaju ubezpieczenia
  2. wyliczenia składki (zwane dalej: Kwotacją), które odbywa się poprzez wprowadzenie wymaganych danych do kalkulatora, znajdującego się na mentorui.pl i jest zależne od wybranego przez Użytkownika rodzaju oraz zakresów ubezpieczenia, a także wymaganych przez Ubezpieczyciela informacji dotyczących ubezpieczanego przedmiotu.
  3. złożenie wniosku, które następuje poprzez podanie przez Użytkownika wymaganych przez Ubezpieczyciela danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym danych osobowych oraz dokonanie akceptacji następujących oświadczeń:
   • zapoznania się, zrozumienia oraz zaakceptowania przez Użytkownika OWU;
   • zgody na powierzenie MentorUI. oraz współpracującym z MentorUI. Zakładom Ubezpieczeń danych osobowych Użytkownika, a także na przetwarzanie przez nich tych danych;
   • zapoznania się z niniejszym Regulaminem i wyrażenia akceptacji dla jego postanowień.
  4. opłacenie całości należnej składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty w wysokości i w terminie wskazanym przez MentorUI. lub widniejącym na polisie na numer rachunku bankowego wskazany przez MentorUI. lub widniejący na polisie;
 5. Minimalny okres ubezpieczenia jest zależny od rodzaju produktu ubezpieczeniowego i wynosi odpowiednio 24 (dwadzieścia cztery) godziny dla ubezpieczeń turystycznych i 1 (jeden) rok dla ubezpieczeń domu/mieszkania.
 6. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest w walucie złoty polski.
 7. Do wyliczenia kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia Użytkownik może posłużyć się specjalnym kodem rabatowym, który otrzymał od MentorUI. lub partnera współpracującego albo w ramach karty rabatowej, będącej własnością MentorUI
 8. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zgodnie z dniem wskazanym przez Użytkownika, ale nie wcześniej niż z dniem następującym po dniu dokonania wpłaty, zgodnie z ust. 4 pkt. 2 niniejszego paragrafu, płatności składki.
 9. Dla poszczególnych produktów ubezpieczeniowych MentorUI zastrzega sobie prawo do określenia wymaganego sposobu płatności.
 10. W celu dokonania zapłaty za polisę ubezpieczeniową Użytkownik może skorzystać z systemu płatności online (PayU SA). W tym przypadku do ceny określonej w kroku 2. doliczana jest prowizja w maksymalnej wysokości 2,6% + 0,30 zł od każdej zrealizowanej płatności.
 11. W przypadku wpłaty przez Użytkownika składki po terminie, przedstawione warunki ubezpieczenia i złożone przez niego oświadczenie woli zawarcia umowy ubezpieczenia jest uznawane za wiążące, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem następującym po dniu dokonania wpłaty.
 12. W przypadku płatności ratalnych po przekroczeniu terminu płatności Użytkownik jest nadal zobowiązany do opłacenia zaległej składki. Użytkownik, który nie opłaci składki w wyznaczonym terminie będzie podlegał windykacji.
 13. Dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia jest dokument ubezpieczeniowy w postaci polisy. Po dokonaniu zakupu danego produktu ubezpieczeniowego przez Użytkownika, MentorUI. prześle na wskazany adres poczty elektronicznej (email) Użytkownika wiadomość zawierającą polisę danego Zakładu Ubezpieczeń.
 14. W momencie wystawienia polisy Użytkownik traci możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian w zawartej umowie ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.
 15. Dokonywanie zmian jest możliwe jedynie za pośrednictwem konsultanta MentorUI.
 16. Serwis MentorUI.PL umożliwia utrwalenie dokonanych Kwotacji, złożonych wniosków oraz wystawionych polis na specjalnym indywidualnym koncie w “Strefie Klienta”.
 17. Dostęp do konta chroniony jest poprzez indywidualny login i hasło, które ustala Użytkownik.
 18. W okresie od dnia 14.08.2017 r. o godzinie 00:01 do dnia 13.08.2018 o godzinie 23:59 Użytkownik dokonujący zakupu ubezpieczenia turystycznego z poziomu Serwisu MentorUI.PL może w trakcie procesu zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wybrać jedną z trzech organizacji pożytku publicznego, które zostały wyłonione w ramach wydarzenia „1% polisy, 100% wdzięczności” organizowanego w okresie od dnia 24.07.2017 do dnia 06.08.2017 r. w Serwisie Facebook® pod adresem https://goo.gl/JnNmf5, której zostanie przekazany 1% składki ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 4 pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 19. 1% składki ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, zostanie przekazany wskazanej przez Użytkownika organizacji pożytku publicznego w terminie od dnia 14.08.2018 do dnia 24.08.2018 r. z zastrzeżeniem, że składka ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 4 pkt. 4 niniejszego paragrafu, zostanie opłacona przez Użytkownika w całości w terminie wskazanym przez MentorUI.PL lub widniejącym na polisie.
 20. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją postanowień ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu.

§ IV Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik, który nabył dany produkt ubezpieczeniowy może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub w szczególnych przypadkach rozwiązać umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie jej trwania, z zastrzeżeniem że za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Użytkownik obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową zgodnie z OWU.
 2. Prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia/rozwiązania umowy ubezpieczenia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach umów ubezpieczenia:
  1. całkowicie wykonanych na żądanie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
  2. dotyczących podróży, bagażu lub innych podobnych, jeżeli zostały zawarte na okres krótszy niż 30 dni;
 3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia/rozwiązanie umowy ubezpieczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym Zakład Ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
 4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy ubezpieczenia/rozwiązania przez Użytkownika umowy ubezpieczenia, Użytkownikowi zostanie zwrócona składka ubezpieczeniowa pomniejszona o kwotę proporcjonalną do wykorzystanego czasu ochrony.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powyżej, celem odstąpienia od umowy ubezpieczenia/rozwiązania umowy ubezpieczenia Użytkownik zwraca się bezpośrednio do stosownego Zakładu Ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie. Kwestie związane z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia/rozwiązaniem umowy ubezpieczenia realizowane są przez ubezpieczyciela, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgodnie z postanowieniami odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ("OWU") lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia (SWU”). W przypadku gdy postanowienia odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ("OWU") lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia (SWU”) regulują zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia w sposób korzystniejszy dla Użytkownika, niż wynika to z postanowień niniejszego Regulaminu, do odstąpienia stosuje się właściwe postanowienia odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ("OWU") lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia (SWU”).
 6. Oświadczenie odstąpienia od umowy ubezpieczenia/rozwiązania umowy ubezpieczenia powinno zawierać następujące dane: nazwę Zakładu Ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia wraz z jego pełnym adresem pocztowym, informację o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, datę zawarcia umowy ubezpieczenia, imię i nazwisko Użytkownika (Ubezpieczającego), adres Użytkownika (Ubezpieczającego), podpis Użytkownika (Ubezpieczającego - tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).
 7. Koszty związane ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia/rozwiązaniu umowy ubezpieczenia ponosi Użytkownik.
 8. Użytkownik ma obowiązek podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych osobowych, jak i dotyczących ubezpieczanego majątku i podmiotu.
 9. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, skutecznie poinformować MentorUI lub Zakład Ubezpieczeń, z którym za pośrednictwem MentorUI zawarł umowę ubezpieczenia, o wszelkich zmianach danych osobowych, adresowych i innych mogących mieć jakiejkolwiek wpływ na warunki ubezpieczenia lub ryzyko ubezpieczeniowe i wysokość ewentualnej szkody.

§ V Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 30 lub wyższej, Opera w wersji 9 lub wyższej, Google Chrome 35 lub wyższej, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 9, z włączoną obsługą plików Cookies oraz obsługą języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu MentorUI nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą hasła i własnego adresu e-mail, bądź Loginu.
 3. MentorUI zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do panelu użytkownika, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Usługobiorcę.
 4. MentorUI zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym przez Usługobiorców informacjom.
 5. MentorUI udostępnia mechanizmy informatyczne w celu świadczenia usługi pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia.

§ VI Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych

 1. MentorUI zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Ubezpieczenia oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez MentorUI i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.
 3. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.
 4. MentorUI będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innymi podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1. obejmują w szczególności:
  1. nazwisko Użytkownika;
  2. imiona Użytkownika;
  3. adres zameldowania i zamieszkania;
  4. adres do korespondencji;
  5. numery telefonów;
  6. adresy e-mail Użytkownika;
  7. numer ewidencyjny PESEL.
 6. MentorUI może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż wskazane w ust. 5, jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą Usługi.
 7. W serwisie symbolem „*”, lub wyróżnione kolorem pomarańczowym zostaną określone dane jako niezbędne do świadczenia Usługi, których nie wypełnienie powoduje niemożność zawarcia umowy ubezpieczenia.
 8. MentorUI może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.
 9. Serwis chroniony jest z użyciem szyfrowanego protokołu SSL
 10. Transfer wszystkich danych (dane logowania, dane osobowe) na serwisie odbywa się z wykorzystaniem 256-bitowego klucza szyfrującego.

§ VII Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MentorUI z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu
 5. W ramach Serwisu stosowany jest "sesyjny" (session cookies) rodzaj plików cookies. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. W ramach Serwisu stosowane są "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ VIII Zasady odpowiedzialności

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, MentorUI ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. MentorUI powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez MentorUI wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, MentorUI może uniemożliwić dostęp do tych danych. MentorUI nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, MentorUI ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.
 3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
 4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. MentorUI nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 6. MentorUI nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od MentorUI, ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od MentorUI,
 7. MentorUI ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 8. MentorUI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
 9. MentorUI nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ IX Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące usług MentorUI wykonywanych niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie za pośrednictwem elektronicznego adresu: lub adresu pocztowego: MentorUI ul. Szosa Chełmińska 171-181, Toruń 87-100.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email) oraz zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia MentorUI zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o podanie szczegółów świadczonej usługi.
 4. MentorUI rozpatrzy reklamację/skargę Użytkownika w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże mu swoją odpowiedź w formie odpowiedniej do tej, w jakiej reklamacja/skarga była zgłoszona.
 5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania MentorUI poinformuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 6. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. powoływanie się na okoliczność, iż umowa ubezpieczenia została zawarta odnośnie przedmiotu lub zdarzenia, które nie jest w posiadaniu lub nie dotyczy Użytkownika;
  2. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;
  3. opóźnienie wykonania przelewu spowodowane funkcjonowaniem systemów bankowości elektronicznej;
  4. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania MentorUI nie odpowiada.
 7. Koszty związane ze złożeniem reklamacji ponosi Użytkownik.

§ X Zastrzeżenia

 1. MentorUI zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 2. MentorUI ze względu na możliwość naruszenia interesów osób trzecich, zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia płatności dokonywanej kartą płatniczą. Odmowa Spółki nie wymaga uzasadnienia.
 3. MentorUI nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przelewów elektronicznych.
 4. MentorUI nie ponosi także odpowiedzialności za podanie w tytule przelewu elektronicznego nieprawidłowego kodu lub braku informacji umożliwiających identyfikację za jaką polisę, bądź ratę płatność została dokonana.
 5. MentorUI nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które MentorUI nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 6. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 7. MentorUI nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia.

§ XI Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.mentorui.pl, jak i sposób realizacji usługi objęty jest ochroną wynikającą z prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie baz danych osobowych, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ XII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie internetowej www.mentorui.pl.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki w każdym czasie.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w momencie ich umieszczenia na stronie internetowej.
 4. Korzystanie przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Spółkę po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 5. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami konkretnych umów zawartych za pośrednictwem MentorUI pierwszeństwo mają zapisy tych umów.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszystkie jego postanowienia powinny być interpretowane i rozstrzygane na podstawie obowiązujących norm prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszego Regulaminu lub z nim związane będą rozwiązywane przez Strony polubownie w dobrej wierze w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty stosowania żądania którejkolwiek ze Stron.
 8. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, Strony ustalają, że w sporach wynikających z niniejszego Regulaminu jedynie właściwym jest Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby pozwanego.
© 2009 - 2022 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt