Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, korzystania z serwisu oraz polityka bezpieczeństwa serwisu mentorui.pl

Regulamin w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 11.07.2022r.

§ I Postanowienia Ogólne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), Mentor – Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej: Mentor Ubezpieczenia) ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez Mentor Ubezpieczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem https://mentorui.pl (zwanej dalej Serwisem), której operatorem jest Mentor Ubezpieczenia. Regulamin jest dokumentem uchwalonym przez Spółkę.
 2. Usługodawcą usług określonych w Regulaminie jest Mentor – Ubezpieczenia Indywidualne Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188502, NIP 899-249-61-02, o kapitale zakładowym w wysokości 267 750 PLN (w całości wpłaconym), posiadająca status multiagenta ubezpieczeniowego.
 3. Użytkownikiem jest każdy internauta korzystający z usług opisanych w Regulaminie świadczonych przez Spółkę (zwany w dalszej części: Użytkownikiem).
 4. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Mentor Ubezpieczenia a Użytkownikiem jest język polski.
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 6. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z usług.
 7. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z usług lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu Serwisu oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 8. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z Mentor Ubezpieczenia. Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu Serwisu Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika Serwisu.
 10. Serwis jest informacyjno-sprzedażowym portalem internetowym, którego operatorem jest Mentor Ubezpieczenia z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188502, NIP 899-249-61-02, o kapitale zakładowym w wysokości 267 750 PLN (w całości wpłaconym).
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn.: Dz.U.2014.121 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm), Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z 25 maja 2018r., ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t. jedn.: Dz.U.2013.392 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( t. jedn.: Dz.U.2014.1450 z późn. zm.), ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 12. Pakiet Mentor to program dedykowany dla stałych klientów (i/lub ich pracowników) Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Przystąpienie do programu jest nieodpłatne i wiąże się z założeniem konta użytkownika na serwisie internetowym Mentor Ubezpieczenia (https://mentorui.pl)
  1. Aktywacja konta w programie jest dobrowolna i wiąże się ze zgodą na:
  2. Przetwarzanie danych w celach marketingowych
  3. Otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach za pośrednictwem email (newsletter)
  4. Kontakt telefoniczny przez konsultantów Mentor Ubezpieczenia Indywidualne w ramach Pakietu Mentor.
 13. Pakiet Mentor umożliwia skorzystanie z:
  1. Promocji skierowanych dla stałych klientów Mentor Ubezpieczenia i/lub ich pracowników.
  2. Newslettera z informacjami o programie, okresowych ofertach, konkursach i promocjach.
  3. Konkursów dedykowanych stałym klientom Mentor Ubezpieczenia i/lub ich pracownikom.
  4. Obsługi w zakresie ubezpieczeń dedykowanej stałym klientom Mentor Ubezpieczenia i/lub ich pracownikom.
  5. Programu Partnerskiego Mentor Ubezpieczenia Partner.
  6. Strefy Klienta z dostępem do wszystkich zawartych polis oraz dokumentów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, a także innych funkcjonalności pomocnych w realizacji umowy ubezpieczenia.  
 14. Mentor Ubezpieczenia zachowuje sobie prawo do rozszerzenia zakresu programu Pakiet Mentor, o czym poinformuje z wyprzedzeniem wszystkich uczestników

§ II Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Mentor Ubezpieczenia działając na podstawie umów agencyjnych zawartych z Zakładami Ubezpieczeniowymi, świadczy usługi pośrednictwa na podstawie udzielonego zezwolenia przez: Komisję Nadzoru Finansowego. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11158394/A.
 2. Mentor Ubezpieczenia otrzymała od następujących towarzystw ubezpieczeniowych pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych – do zawierania w imieniu na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych umów ubezpieczeń: Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group , UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna, Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce, Europ Assistance SA - oddział w Irlandii, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, "BALCIA INSURANCE" SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE, "TUZ" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna.
 3. W ramach świadczenia usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia w zależności od typu ubezpieczenia Mentor Ubezpieczenia realizuje następujący zakres czynności:
  1. pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia z Zakładami Ubezpieczeniowymi, występując jako agent w ich imieniu;
  2. pośredniczy w przyjmowaniu składek z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia;
  3. realizuje wysyłkę pocztą elektroniczną dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczeni

§ III Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Serwis umożliwia:
  1. wgląd/dostęp do polis zawartych za pośrednictwem Mentor Ubezpieczenia na indywidualnym koncie w “Strefie Klienta”.
  2. skorzystanie z aktualnych konkursów/promocji organizowanych przez Mentor Ubezpieczenia
  3. zapisanie się do programu partnerskiego Mentor Ubezpieczenia Partner, którego regulamin i zasady stanowi osobny dokument dostępny na stronie https://partner.mentorui.pl
  4. zapisanie się do newslettera organizowanego przez Mentor Ubezpieczenia
 2. Indywidualne konto może zostać założone:
  1. przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracji
  2. przez konsultanta/pracownika Mentor Ubezpieczenia za zgodą Klienta Mentor Ubezpieczenia.
 3. Dostęp do konta chroniony jest poprzez indywidualny login i hasło, które ustala Użytkownik. W szczególnym przypadku Użytkownik może poprosić Konsultanta o nadanie jednorazowego hasła do konta.

§ IV Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik ma obowiązek podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd.
 2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo usunięcia konta z Serwisu. Może to zrobić z poziomu panelu klienta lub skontaktować się z Konsultantem.

§ V Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 30 lub wyższej, Google Chrome 35 lub wyższej, MS Edge w wersji nie niższej niż 100, z włączoną obsługą plików Cookies oraz obsługą języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, niezbędne jest zalogowanie się do konta Użytkownika za pomocą hasła i własnego adresu e-mail.
 3. Mentor Ubezpieczenia zastrzega, że Użytkownicy są odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do panelu użytkownika, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek samodzielne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w Internecie odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Usługobiorcę.
 4. Mentor Ubezpieczenia zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym przez Usługobiorców informacjom.
 5. Mentor Ubezpieczenia udostępnia mechanizmy informatyczne w celu świadczenia usługi pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia.

§ VI Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych z zastrzeżeniem używanego przez Użytkownika adresu IP, który jest automatycznie zbierany w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może jednak wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularzy udostępnionych w Serwisach, tj. formularzy rejestracyjnych, kontaktowych, zakupu ubezpieczenia. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne do korzystania z danej usługi. Informacje o tym jakie dane są zbierane w związku ze świadczeniem określonej usługi zawarte są we właściwej klauzuli informacyjnej określającej zasady przetwarzania danych przez ich administratora.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Mentor Ubezpieczenia reguluje niniejsza klauzula.
 4. Mentor Ubezpieczenia wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 5. Mentor Ubezpieczenia zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników, przetwarzając je na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Dane osobowe przechowywane są na terytorium EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
 6. W Serwisie symbolem „*” są określone wymagane dane osobowe, które są niezbędne do realizacji poszczególnych celów. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, gdyż nieprzekazanie przez Użytkownika wymaganych danych spowoduje niemożność realizacji celów, do których są one zbierane.
 7. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie po zatwierdzeniu formularza przez Użytkownika. Dane nie są zbierane i przetwarzane w chwili wypełniania pól formularza.
 8. Serwis chroniony jest z użyciem szyfrowanego protokołu SSL.
 9. Transfer wszystkich danych (dane logowania, dane osobowe) w Serwisie odbywa się z wykorzystaniem klucza szyfrującego.

§ VII Polityka cookies

 • Serwis wykorzystuje pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”).
 • Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. 3. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Mentor Ubezpieczenia z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • § VIII Zasady odpowiedzialności

  1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Mentor Ubezpieczenia ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Mentor Ubezpieczenia powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
  2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Mentor Ubezpieczenia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Mentor Ubezpieczenia może uniemożliwić dostęp do tych danych. Mentor Ubezpieczenia nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Mentor Ubezpieczenia ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.
  3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  4. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
  5. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Mentor Ubezpieczenia, ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Mentor Ubezpieczenia,
  6. Mentor Ubezpieczenia ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
  7. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
  8. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

  § IX Reklamacje

  1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące usług Mentor Ubezpieczenia wykonywanych niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie za pośrednictwem elektronicznego adresu: reklamacje@mentorui.pl lub adresu pocztowego: Mentor Ubezpieczenia ul. Szosa Chełmińska 171-181, Toruń 87-100.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email) oraz zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Mentor Ubezpieczenia zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o podanie szczegółów świadczonej usługi.
  4. Mentor Ubezpieczenia rozpatrzy reklamację/skargę Użytkownika w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże mu swoją odpowiedź w formie odpowiedniej do tej, w jakiej reklamacja/skarga była zgłoszona.
  5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania Mentor Ubezpieczenia poinformuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
  6. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
   1. się na okoliczność, iż umowa ubezpieczenia została zawarta odnośnie przedmiotu lub zdarzenia, które nie jest w posiadaniu lub nie dotyczy Użytkownika;
   2. się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;
   3. wykonania przelewu spowodowane funkcjonowaniem systemów bankowości elektronicznej;
   4. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Mentor Ubezpieczenia nie odpowiada.
  7. Koszty związane ze złożeniem reklamacji ponosi Użytkownik

  § X Zastrzeżenia

  1. Mentor Ubezpieczenia zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
  2. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Mentor Ubezpieczenia nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
  3. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
  4. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia.

  § XI Ochrona praw własności intelektualnej

  1. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie, jak i sposób realizacji usługi objęty jest ochroną wynikającą z prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie baz danych osobowych, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  § XII Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie internetowej https://mentorui.pl/regulamin
  2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki w każdym czasie.
  3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w momencie ich umieszczenia na stronie internetowej.
  4. Korzystanie przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Spółkę po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
  5. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami konkretnych umów zawartych za pośrednictwem Mentor Ubezpieczenia pierwszeństwo mają zapisy tych umów.
  6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszystkie jego postanowienia powinny być interpretowane i rozstrzygane na podstawie obowiązujących norm prawa polskiego.
  7. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszego Regulaminu lub z nim związane będą rozwiązywane przez Strony polubownie w dobrej wierze w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty stosowania żądania którejkolwiek ze Stron.
  8. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, Strony ustalają, że w sporach wynikających z niniejszego Regulaminu jedynie właściwym jest Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby pozwanego.

  Pobierz regulamin

  © 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies