Ubezpieczenie samochodu OC, AC, Assistance, NNW

W celu przedstawienia specjalnie przygotowanej dla Ciebie oferty zostaw numer telefonu i wyślij zapytanie a skontaktujemy się z Tobą w możliwie najszybszym terminie.


Mentor Ubezpieczenia współpracuje z kilkunastoma Towarzystwami Ubezpieczeń. Każde z Towarzystw w swojej ofercie posiada pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu
 • Dobrowolne ubezpieczenie autocasco (AC) samochodu
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu
 • Ubezpieczenie Assistance

Oferta każdego ubezpieczyciela różni się zarówno swoim zakresem jak również wysokością składki. Nasi specjaliści pomogą Ci w wyborze optymalnej ochrony dla Ciebie i twojego samochodu. Korzystając ze swojego doświadczenia przedstawią Ci oferty dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Należy pamiętać, iż nie zawsze najdroższe ubezpieczenie samochodu jest ubezpieniem najlepszym. Różnice pomiędzy cenami polis w poszczególnych Towarzystwach mogą różnić się nawet o kilkadziesiąt procent. Każdy klient traktowany jest indywidualnie i to dla niego Towarzystwo Ubezpieczeniowe wylicza składkę ubezpieczeniową. Wpływ na jej wysokość ma historia ubezpieczenia, wiek, zawód, wykonywana praca i wiele innych czynników, których dobór będzie różnił się w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

W celu otrzymania oferty należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: ubezpieczenie samochodu. Po przesłaniu formularza zgodnie z zaznaczonymi preferencjami, nasi specjaliści skontaktują się w celu przedstawienia optymalnych wariantów ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi konsekwencjami i odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku użytkowania Twojego samochodu. Pokrywa koszty uszkodzonego mienia oraz szkód osobowych wyrządzonych osobom trzecim.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Podstawy prawne ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie autocasco (AC) samochodu

Ubezpieczenie AC zabezpiecza nasz samochód przed konsekwencjami finansowymi szkód, które powstały z naszej winy, a także w sytuacjach gdy nie można ustalić sprawcy uszkodzenia naszego pojazdu. Gwarantuje pokrycie kosztów napraw drobnych uszkodzeń (np. gdy ktoś zarysuje Twój samochód na parkingu), a także całkowitej wypłaty odszkodowania, gdy Twój samochód ulegnie całkowitemu zniszczeniu (np. pożar).

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co znaczy, iż nie ma obowiązku jego posiadania. Nie mniej warto zabezpieczyć się przed uszkodzeniami, czy kradzieżą naszego samochodu.

Przed zawarciem ubezpieczenia należy pamiętać o dokładnym zapoznaniu się zarówno z zakresem ubezpieczenia, jak również z warunkami ubezpieczenia, gdzie zawarte są szczegółowe informacje na temat wyłączeń ochrony, w następstwie których Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy AC samochodu. Pozwoli to na uniknięcie rozczarowań, a przede wszystkim wzbogaci Nas w wiedzę, jakich przypadków należy unikać, lub jak się przed danymi wyłączeniami zabezpieczyć.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu

Ubezpieczenie NNW chroni nas i wszystkich pasażerów naszego samochodu, od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków. Wypłata świadczeń następuje niezależnie od tego, kto był sprawcą wypadku, w wyniku którego pasażerowie odnieśli stały uszczerbek na zdrowiu.

Należy jednak pamiętać, że istnieją także sytuacje, w których Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Do takich sytuacji można zaliczyć prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków, udział w rajdach, czy przestępstwach, a nawet umyślnie spowodowanych wypadków.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance pozwoli Ci czuć się bezpiecznie, na wypadek niespodziewanych sytuacji na drodze, awarii i losowych zdarzeń.

Oferta ubezpieczenia Assistance różnych towarzystw ubezpieczeniowych, a nawet różnych wariantów ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela, może się znacznie różnić swoim zakresem oraz świadczonymi usłgami.

Najczęściej spotykanymi świadczeniami w ramach ubezpieczenia Assistance są:

 • drobne naprawy uszkodzonego samochodu na miejscu awarii lub wypadku
 • pomoc przy zmianie koła
 • holowanie samochodu po wypadku lub awarii
 • transport kierowcy i pasażerów z miejsca awarii
 • zorganizowanie i opłacenie noclegu
 • wynajem samochodu zastępczego
 • udzielenie informacji, jak postępować w razie wypadku, awarii, kradzieży

Obowiązkowe ubezpieczenie OC właściciela samochodu
najczęściej zadawane pytania

Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu.
Dzięki posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może uzyskać rekompensatę za powstałą szkodę.
Niestety, nie każdy zdaje sobie sprawę z poważnych konsekwencji jazdy bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Brak takiego ubezpieczenia wiąże się z karą, która jest uzależniona od minimalnej pensji danej osoby.

Nieubezpieczeni posiadacze samochodów osobowych zapłacą dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, właściciele samochodów ciężarowych i autobusów – trzykrotność, a posiadacze innych pojazdów np. motocykli – 1/3 minimalnej płacy.

Oprócz kary pieniężnej za brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC w razie wyrządzonej szkody sprawca będzie zmuszony pokryć wartość szkody.
Ubezpieczenie OC zawierane jest na okres roczny z możliwością podziału płatności aż na 4 raty. Przy nabyciu pojazdu sprowadzonego z zagranicy można wykupić ubezpieczenie krótkoterminowe, tj. na 30 dni, co umożliwi zarejestrowanie pojazdu.
Wraz z zakupem pojazdu w Polsce otrzymują Państwo obowiązkowe ubezpieczenie OC od zbywcy. Z takim ubezpieczeniem mogą Państwo jeździć do końca trwania okresu ochrony ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego i przepisania polisy na siebie. Dodatkową opcją jest wypowiedzenie nabytego ubezpieczenia OC w dowolnym momencie i zawarcie zupełnie nowej polisy na podstawie Państwa danych i zniżek.

Ponadto, zgodnie z Art. 28 „Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych…”, posiadacz pojazdu w celu zmiany ubezpieczyciela ma obowiązek złożyć na piśmie, nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, rezygnację z kontynuowania polisy OC w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń. W przypadku braku takiej rezygnacji umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą na kolejny rok, tzw. automatyczne wznowienie. W takim przypadku, mają Państwo możliwość wypowiedzenia automatycznego wznowienia pod warunkiem opłacenia składki naliczonej za wykorzystany już okres ubezpieczenia.
Nie. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Dotyczy to także szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Oprócz wizyty w agencji lub multiagencji, ubezpieczenie OC samochodu można zakupić również przez Internet.
Tak, na terenie Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kraje europejskie należy wykupić Zieloną Kartę.
Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Suma gwarancyjna w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi 1 000 000 EURO; natomiast, suma gwarancyjna w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi 5 000 000 EURO.
Kupując ubezpieczenie w pakiecie płacą Państwo mniej za każde ryzyko. Ponadto, posiadają Państwo dodatkową ochronę pojazdu np. od kradzieży czy drobnych uszkodzeń pojazdu (AC), czy też pomocy w drodze (Assistance).

Dobrowolne ubezpieczenie AutoCasco AC właściciela samochodu
najczęściej zadawane pytania

Jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów, np. samochodów/motocykli, od zdarzeń losowych. Takie ubezpieczenie chroni pojazd przed utratą, zniszczeniami, uszkodzeniami lub kradzieżą.
Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.
Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe zarówno na terytorium RP jaki i pozostałych krajów europejskich (europejska część Rosji oraz Turcji), a także Maroka, Tunezji i Izraela.
Udział własny jest to kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania.
Tak, za opłatą dodatkowej składki.
Wysokość składki ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników:
 • wiek pojazdu,
 • ryzyko kradzieży,
 • marka, model i rodzaj pojazdu,
 • przeznaczenie pojazdu,
 • zakres ochrony,
 • szkodowość,
 • miejsce zarejestrowania lub użytkowania pojazdu,
 • sposób opłacania składki (jednorazowo, czy w ratach),
 • wiek właściciela pojazdu i jego staż jako kierowcy,
 • kontynuacja ubezpieczenia, jeśli następuje w danym zakładzie ubezpieczeń,
 • zwyżki/zniżki.
Do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco i w przypadku kradzieży należy mieć minimum 1 zabezpieczenie przeciw kradzieżowe.
W trakcie ubezpieczania pojazdu właściciel ma możliwość wyboru pomiędzy wariantem kosztorysowym (gotówkowym, dla starszych pojazdów) a serwisowym (bezgotówkowym, dla młodszych pojazdów).

Wariant kosztorysowy polega na wypłacie kierowcy sumy obliczonej przez likwidatora szkód i przedstawionej na wycenie/kosztorysie szkody. Naprawy dokonuje właściciel we własnym zakresie, korzystając z wybranego przez siebie warsztatu. Zaś, wariant serwisowy oznacza, że pojazd kierowany jest do wskazanego przez ubezpieczyciela warsztatu, który rozlicza się z nim bezgotówkowo oraz bez udziału właściciela samochodu.
Jest to procentowe pomniejszenie wartości części pojazdu, tzw. potrącenie amortyzacyjne, związane z ich zużyciem na skutek eksploatacji, które podlegają wymianie przy likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Amortyzacja części jest uwzględniana przy ubezpieczeniu AC w oparciu o tzw. tabele amortyzacyjne. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują również możliwość zniesienia (wykupienia) amortyzacji części za dodatkową opłatą.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z AC w przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), o ile dana szkoda podlega wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności.

Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
 • brak aktualnych badań technicznych pojazdu w przypadku szkody powstałej w wyniku złego stanu technicznego pojazdu,
 • celowe uszkodzenie samochodu,
 • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • niska wartość szkody (nie przewyższająca franszyzy integralnej, poniżej której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania),
 • brak prawa jazdy osoby kierującej samochodem.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
najczęściej zadawane pytania

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u ubezpieczonych osób w związku z ruchem objętego ochroną ubezpieczeniową pojazdu oraz podczas:
 • wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu,
 • bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu.
Kierowca oraz pasażerowie są objęci ubezpieczeniem przed skutkami nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia m. in. w przypadkach:
 • spowodowanych umyślnie przez kierującego pojazdem,
 • spowodowanych przez kierującego pojazdem, który w chwili zdarzenia był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków,
 • spowodowanych przez kierującego prowadzącego pojazd mechaniczny bez wymaganego przez ustawę obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, lub też uprawnień,
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków itp.,
 • będących następstwem lub powstałych w związku z jakąkolwiek chorobą, nawet zaistniałą nagle.
Całą listę wyłączeń znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Tak, działa zarówno na terytorium RP, jak i pozostałych państw europejskich (w tym w europejskiej części Rosji i Turcji) oraz Maroka, Tunezji i Izraela.

Ubezpieczenie Assistance
najczęściej zadawane pytania

W ramach ubezpieczenia Assistance mają Państwo zapewnioną opiekę 24 godziny na dobę. W zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia Assistance, gwarantuje ono udzielenie pomocy w razie wypadku, awarii, oraz kradzieży samochodu w czasie podróży w Polsce oraz na terytorium Europy.

Zakres ochrony ubezpieczenia Assistance w zależności od wariantu jest następujący:
 • holowanie w przypadku wypadku, awarii czy też kradzieży pojazdu,
 • pojazd zastępczy,
 • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów na czas naprawy pojazdu lub w przypadku kradzieży,
 • dowóz paliwa,
 • pomoc w wymianie opony,
 • zatrzaśnięcie lub uszkodzenie kluczyków,
 • opieka nad dziećmi lub zwierzętami itp.
Aby skorzystać z ubezpieczenia Assistance należy zadzwonić na numer telefoniczny do Centrum Alarmowego znajdujący się na potwierdzeniu OC (dokumentu, które Państwo wożą ze sobą wraz z dowodem rejestracyjnym).

Abyśmy mogli przedstawić Ci oferty ubezpieczenia, starannie wypełnij formularz i kliknij na „wyślij zapytanie”. Skontaktujemy się z Tobą w możliwie najszybszym terminie.

© 2009 - 2024 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności o Mentor Ubezpieczenia Kontakt Cookies