Najczęsciej zadawane pytaniaFunkcjonariusze oraz Pracownicy Służby Więziennej przechodzący na emeryturę, którzy nie ukończyli 60 r.ż. oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci). Prawo przystąpienia do niniejszej oferty mają wyłącznie osoby dotychczas ubezpieczone w ramach polis dla pracowników Służby Więziennej pod warunkiem zachowania ciągłości zarówno z polis PZU Życie S.A. jak i z konkurencji pomiędzy dotychczasową polisą, a polisą na warunkach niniejszej oferty. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby na zwolnieniach lekarskich, przebywające w szpitalu lub uznane za niezdolne do pracy lub służby pod warunkiem zachowania ciągłości w ochronie ubezpieczeniowej.

Wiek wstępu do ubezpieczenia jest do 59 roku życia. Koniec odpowiedzialności obowiązuje do rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym dana osoba ukończy 60 lat. Prawo przystąpienia do niniejszej oferty mają wyłącznie osoby dotychczas ubezpieczone w ramach polis dla pracowników Służby Więziennej pod warunkiem zachowania ciągłości zarówno z polis PZU Życie S.A. jak i z konkurencji pomiędzy dotychczasową polisą, a polisą na warunkach niniejszej oferty; Zniesiono karencje na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczenia odchodzących ze służby w datach: 1.04 i 1.05. i 01.06 2023. Uwaga: Partnerów życiowych obowiązują karencje zgodne z OWU; Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby na zwolnieniach lekarskich, przebywające w szpitalu lub uznane za niezdolne do pracy lub służby pod warunkiem zachowania ciągłości w ochronie ubezpieczeniowej; Specjalnie przygotowany Pakiet Mentor na ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe.

Ochronę ubezpieczeniową posiadasz przez cały okres kiedy opłacasz składki. Możesz to robić do dnia rocznicy polisy w roku kalendarzowym, w którym skończysz 59 rok życia.

Jeśli zapomnisz o opłaceniu składki, przypomnimy Ci o tym SMS-em lub e-mailem. Jednak w przypadku, gdy przestaniesz opłacać polisę, ubezpieczenie wygaśnie z końcem miesiąca, za który zapłaciłeś ostatnią składkę.

Wejdź na stronę https://moje.pzu.pl/ lub pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store (zyskasz łatwy dostęp do swoich polis oraz możliwość weryfikacji etapu realizacji zgłoszonych zdarzeń). Szkodę można również zgłosić telefonicznie pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55

 • Ochronę ubezpieczeniową 24h/7
 • Możliwość wyboru jednego z 12. dostępnych wariantów.
 • W zakresie objęcie ochroną w sytuacji wystąpienia poważnego zachorowania, operacji chirurgicznej, leczenia szpitalnego, leczenia specjalistycznego, assistance medyczny.
 • Wysokie Sumy Ubezpieczeń
 • Objęcie ochroną ubezpieczeniową bez konieczności wykonywania badań lekarskich.
 • Możliwość dożywotniego kontynuowania ubezpieczenia.

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy przesłać do Mentor Ubezpieczenia Indywidualne wypełnioną deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na życie i opłacić składkę. W celu otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do zawarcia ubezpieczenia należy wejść na stronę mentorui.pl/sw/emeryt lub skontaktować się z nami pod 56 642 41 83. Wypełnione dokumenty należy przesłać do Mentor Ubezpieczenia Indywidulane w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa (np. przesłanie dokumentów do 20 lutego oznacza przystąpienie do ubezpieczenia od 1 marca). Składkę za ubezpieczenie należy wpłacić na indywidualne konto bankowe (jego numer otrzymasz na adres e-mail). Do ubezpieczenia na życie mogą przystąpić tylko byli Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej i członkowie ich rodzin.

Tak, istnieje program, dla emerytów SW po 60 roku życia, którzy w jednostce macierzystej byli objęci ubezpieczeniem w PZU Życie SA. Osoby ubezpieczone (funkcjonariusz/pracownik, współmałżonek, partner życiowy, pełnoletnie dzieci) mogą przystępować do dowolnie wybranego wariantu ubezpieczenia na życie. W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy zarejestrować się na portalu sw.mentor.pl lub zadzwonić pod 56 669 33 96

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy SW oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi, którzy ukończyli 16. rok życia i nie ukończyli 69 roku życia oraz pełnoletnie dzieci  – w wieku 18-69 lat.

Do ubezpieczenia  (Wariant Rodzinny, Wariant Socjalny, DOŻ i Wariant dodatkowy) mogą przystąpić osoby, które przebywają na zwolnieniach lekarskich lub w szpitalu lub zostały uznane za niezdolne do pracy lub służby – pod warunkiem zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w PZU lub w innym towarzystwie ubezpieczeniowym (dotyczy  płatnika, małżonka, dziecka, partnera)

 

Zgodnie z OWU dla nowo przystępujących oraz ubezpieczonych krócej niż 12 miesięcy BLISKICH: małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci przewidziano weryfikację stanu zdrowia w formie skróconej ankiety medycznej (oświadczenie medyczne w deklaracji).

 • Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą (z wyłączeniem operacji chirurgicznych, Powrotu do sprawności  i Assistance, które działają na terenie RP)
 • Szeroki zakres ochrony, 13 wariantów Rodzinnych do wyboru.
 • Możliwość indywidualnego konstruowania swojego ubezpieczenia poprzez dokupienie do ubezpieczenia podstawowego  pakietów dodatkowych, ubezpieczenia zdrowotnego lub/i majątkowego
 • Możliwość ubezpieczenia członka rodziny – małżonka, partnera życiowego oraz pełnoletniego dziecka na tych samych warunkach co pracownik;
 • Rozszerzenie definicji małżonka na partnera życiowego, pod warunkiem wskazania partnera w deklaracji;
 • Oferta uwzględnia zniesienie karencji w Wariantach Podstawowych, Wariancie Socjalnym, Wariancie Dodatkowym (nie dotyczy partnerów życiowych), Pakiecie Dziecko oraz PZU WRW dla funkcjonariuszy i pracowników oraz ich małżonków lub partnerów życiowych  i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy od daty wdrożenia ubezpieczenia w danej jednostce SW.
 • Zamiana definicji krwotoku śródmózgowego na „udar mózgu” w opcjach: śmierć spowodowana krwotokiem śródmózgowym, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku krwotoku śródmózgowego i leczenie szpitalne spowodowane krwotokiem śródmózgowym;
 • Powrót do Sprawności – limitowane usługi medyczne, dostęp do rehabilitacji oraz badań diagnostycznych po wypadku na drodze oraz w pracy.
 • Skrócony minimalny czas pobytu w szpitalu niezbędny do wypłaty świadczenia - do 1 dnia w przypadku pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym;
 • Wyższe świadczenie za pierwsze 21 dni pierwszego pobytu w szpitalu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym;
 • Zniesienie warunku,  że pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (NW),   wypadkiem  komunikacyjnym  lub  wypadkiem w pracy musi się rozpocząć w ciągu 14 dni od dnia wypadku  (aby uzyskać świadczenie w wyższej stawce dziennej),
 • Odpowiedzialność za pobyty w szpitalu spowodowane leczeniem nerwic w wariantach rodzinnych oraz socjalnym– maksymalna wypłata w trakcie roku polisowego to 2300 zł;
 • Ochrona w ramach leczenia szpitalnego dotyczy szpitali na całym świecie;
 • Podwyższone świadczenie na wypadek wystąpienia nowotworu złośliwego w ramach opcji  ciężka choroba ubezpieczonego oraz ciężka choroba małżonka;
 • Ochrona rozszerzona o nowotwory we wczesnym stadium tzw. in situ  - wysokość  świadczenia to 20 % świadczenia z tyt. wystąpienia ciężkiej choroby;
 • W ramach opcji ciężka choroba ubezpieczonego zakres rozszerzony o dwie choroby: rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC) oraz WZW B lub C;
 • Odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane profesjonalnym uprawianiem sportu lub rekreacyjnym uprawianiem sportu o ile były związane z wykonywaniem czynności służbowych lub uczestnictwem w zawodach lub ćwiczeniach organizowanych przez Służbę Więzienną;
 • Odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane czynnym udziałem w aktach terroru oraz za zdarzenia powstałe  w wyniku masowych  rozruchów społecznych  o ile udział w nich wynikał z wykonywania czynności służbowych na terytorium RP;
 • Rozszerzony zakres opcji leczenia specjalistycznego  uzupełniony  in. o dializoterapię, radioterapię Gamma Knife lub Cyber Knife oraz terapię radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy,
 • W ubezpieczeniu zdrowotnym w pakietach Komfort i Komfort Plus dodatkowo opieka psychologa,
 • Program Rabatowy dla uczestników Klubu PZU Pomoc w tym 10 % zniżki na indywidualne ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oferowane przez PZU SA

 • Wariant ubezpieczenia podstawowego na życie  – Rodzinny, Socjalny  - może zostać uruchomiony,  pod warunkiem przystąpienia  minimum  15 funkcjonariuszy lub pracowników z danej jednostki SW.

 

 • Warianty Dodatkowej Ochrony Życia (DOŻ) oraz Wariant  Dodatkowy - mogą zostać uruchomione,  pod warunkiem przystąpienia  minimum  15 funkcjonariuszy lub pracowników z danej jednostki SW.

 

 • Ubezpieczenie zdrowotne Opieka medyczna – minimum 10,01% pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w danej jednostce SW,

 

 • Pakiety dodatkowe: „WRW - W Razie Wypadku”, Pakiet „Wsparcie W Razie Nowotworu”, Pakiet „Ochrona dla Dziecka” – bez limitu

 • Wariant Rodzinny - Ubezpieczeni w ramach Wariantu Rodzinnego, mogą dokupić jeden z 3 wariantów Dodatkowej Ochrony Życia oraz Wariant Dodatkowy (składka 20,60 zł), Pakiet Wsparcie W  Razie Nowotworu, Pakiet Ochrona dla Dziecka (dedykowany funkcjonariuszom i pracownikom), WRW W Razie Wypadku oraz ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna
 • Wariant Socjalny dedykowany jest wyłącznie osobom, które nie przystąpiły do Wariantów Rodzinnych. Do Wariantu Socjalnego nie można dokupić Dodatkowej Ochrony Życia  (DOŻ) ani Wariantu Dodatkowego.

WARIANT RODZINNY i WARIANT SOCJALNY  -  38  stanów chorobowych objętych ubezpieczeniem:

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi oraz w wyniku wykonywania obowiązków służbowych, zawał serca, zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyn wskutek choroby, utrata słuchu, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntigtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona,   wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe DIC.

WARIANT RODZINNY  -  36  stanów chorobowych objętych ubezpieczeniem:

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi oraz w wyniku wykonywania obowiązków służbowych, zawał serca, zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyn wskutek choroby, utrata słuchu, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntigtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona.

Zakres opcji obejmuje następujące rodzaje leczenia: ablacja,  chemioterapia,  radioterapia, radioterapia metodą Gamma Knife lub Cyber Knife, terapia interferonowa, dializoterpia, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy,  wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika).

Operacja chirurgiczna - operacja wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym. PZU Życie SA wypłaca świadczenie, po wykonaniu operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych (załącznik do OWU), w wysokości:

 

 • 100% sumy ubezpieczenia - w przypadku operacji chirurgicz­nej I klasy; 50% sumy ubezpieczenia - w przypadku operacji chirurgicznej II klasy;  30% sumy ubezpieczenia - w przypadku operacji chirurgicznej III klasy;  10% sumy ubezpieczenia  - w przypadku operacji chirurgicznej IV klasy;  5% sumy ubezpieczenia - w przypadku operacji chirurgicznej V klasy.

Ubezpieczenie Assistance zapewni Państwu możliwość skorzystania z doraźnej pomocy medycznej w przypadku nagłego
zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku i obejmuje:

 

 • medyczną platformę informacyjną oraz konsultację telefoniczną z lekarzem – bez limitu.
 • wizytę lekarza pierwszego kontaktu – 1 wizyta na zdarzenie, bez limitu kwotowego.
 • transport do placówki medycznej – 500 zł na zdarzenie.
 • transport pomiędzy placówkami medycznymi - 500 zł na zdarzenie.
 • transport z placówki medycznej do miejsca zamieszkania/miejsca wskazanego przez ubezpieczonego zlokalizowanego na terytorium RP ­- 500 zł na zdarzenie.
 • wizytę pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego – 3 wizyty/ max 8 godzin każda, bez limitu kwotowego.

 

W celu skorzystania z oferty należy skontaktować się z Centrum Alarmowym Inter Partner Assistance  tel. 22 575 93 65.

Jest to jednostka zajmująca się organizacją oraz zapewnieniem  ubezpieczonemu  usług Assistance.

 

PZU Powrót do Sprawności to produkt gwarantujący ubezpieczonym bezpłatny dostęp do rehabilitacji i specjalistycznej opieki lekarskiej po wypadku na drodze lub w pracy.

Świadczenia medyczne, oferowane są do wyczerpania limitu ilościowego i nie dłużej niż przez 1 rok – licząc od dnia uzyskania prawa do skorzystania z usług.

Aby skorzystać z ubezpieczenia, należy zgłosić do PZU wypadek i złożyć wymaganą dokumentację: na stronie pzu.pl, od numerem infolinii 801 102 102 lub w oddziale PZU.  W ciągu 30 dni od złożenia dokumentów  PZU poinformuje Państwa decyzją o prawie do skorzystania z usług medycznych.

 W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji PZU, w celu skorzystania z usług medycznych należy wybrać jedną z opcji kontaktu:

 - Infolinia  801 405 905  lub 22 566 56 66 (opłata zgodna z taryfą operatora),

- formularz elektroniczny na stronie pzu.pl

- aplikacja mobilna,

- SMS o treści „wizyta” na numer 4102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

 

Czas oczekiwania na konsultację lekarską wynosi do 5 dni roboczych co gwarantujące szybkie podjęcie leczenia.

 

W przypadku wskazania przez ubezpieczonego konkretnej placówki  medycznej:  czas oczekiwania na konsultację lekarską może być dłuższy – ustalony indywidualnie na podstawie dostępności wybranego specjalisty w tej placówce.

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, ich małżonkowie lub partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci, którzy są ubezpieczeni w jednym z 13 wariantów podstawowych rodzinnych. Członek rodziny może wykupić DOŻ,  pod warunkiem przystąpienia do DOŻ  również funkcjonariusza lub pracownika SW. 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, ich małżonkowie lub partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci, którzy są ubezpieczeni w jednym z 13 wariantów podstawowych rodzinnych. Członek rodziny może wykupić WD,  pod warunkiem przystąpienia do WD również funkcjonariusza lub pracownika SW. 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, ich małżonkowie lub partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci, którzy są ubezpieczeni w jednym z 13 wariantów podstawowych rodzinnych lub  w wariancie socjalnym. Członek rodziny może wykupić pakiet pod warunkiem przystąpienia funkcjonariusza lub pracownika i tylko w tym samym wariancie co funkcjonariusz lub pracownik SW

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej,  którzy są ubezpieczeni w jednym

z 13 wariantów podstawowych rodzinnych lub w wariancie socjalnym.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, ich małżonkowie lub partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci. Członek rodziny może przystąpić do ubezpieczenia WRW, tylko w przypadku wykupienia ubezpieczenia WRW przez funkcjonariusza lub pracownika.  

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne. Potwierdzeniem  uczestnictwa w Klubie jest Karta, którą PZU przekazuje drogą elektroniczną na adres e-mail  lub  za pomocą wiadomości SMS. Numer Karty, na podstawie którego przyznawana jest zniżka  można  również uzyskać dzwoniąc na infolinię PZU: 801 102 102 a następnie 5 i 2 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Członek Klubu otrzymuje:

 

 • możliwość skorzystania z usług Twojego Asystenta PZU Pomoc,
 • oferty specjalne, dedykowane wyłącznie członkom Klubu,
 • program rabatowy : zniżki na towary i usługi oferowane przez partnerów PZU POMOC,
 • zniżkę w wysokości 10 % na indywidualne ubezpieczenia prywatne w PZU SA:
 • PZU AUTO, PZU DOM, PZU Gospodarstwo Rolne, PZU NNW, PZU Wojażer

Regulamin Klubu oraz informacje o aktualnych ofertach znajdują się na stronie internetowej www.klubpzupomoc.pl

Naliczenie zniżek:

 1. Suma zniżek uzyskanych dla danego rodzaju ubezpieczenia nie może powodować obniżenia minimalnej składki określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia i taryfie składek.
 2. Zniżka wynikająca z posiadania ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie SA naliczana jest jako ostatnia od kwoty składki obliczanej na podstawie taryfy dla danego rodzaju ubezpieczenia.
 3. Zniżki udzielone w ramach karty Klubu PZU Pomoc w Życiu nie łączą się z innymi promocjami (inicjatywami sprzedażowymi) funkcjonującymi w PZU SA.

Zniżka  przysługuje posiadaczowi Karty, który jest właścicielem lub współwłaścicielem przedmiotu ubezpieczenia i dotyczy ubezpieczeń mienia niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Ubezpieczenie zostanie uruchomione pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia 10,01 % zatrudnionych
  w danej jednostce Służby Więziennej.
 • Członkowie rodzin (współmałżonek, partner życiowy lub dziecko ) przystępują do ubezpieczenia w charakterze osoby współubezpieczonej. Warunkiem ubezpieczenia członka rodziny jest przystąpienie do ubezpieczenia  funkcjonariusza lub pracownika SW. Osoby współubezpieczone przystępują do tego samego zakresu  co funkcjonariusz lub pracownik.
 • Wiek wstępu do ubezpieczenia - do 69 roku życia.
 • Dziecko - dziecko własne lub przysposobione ubezpie­czonego lub jego współmałżonka/partnera życiowego, w wieku do 18 lat,
  a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat.
 • Ubezpieczony ma do dyspozycji ponad 2 000 placówek medycznych  w całym kraju. Wykaz placówek jest dostępny na stronie pzu.pl oraz na portalu mentorui.pl/sw
 • Wybrany zakres ubezpieczenia – Standard, Komfort, Komfort Plus i Optimum – można zmienić tylko w rocznicę polisy.
 • Po rezygnacji z ubezpieczenia Opieka Medyczna, ponowne przystąpienie możliwe jest wyłącznie w rocznicę polisy lub po tej dacie.
 • REFUNDACJA - rozwiązanie gwarantujące częściowy zwrot poniesionych kosztów usług medycznych realizowanych poza siecią placówek współpracujących z PZU (zgodnie z posiadanym wariantem ubezpieczenia oraz Cennikiem usług medycznych PZU) – zwrot dokonywany na podstawie przesłanych faktur oraz wniosku o refundację  (zgodnie z instrukcją). W przypadku badań diagnostycznych do wniosku oprócz faktury należy załączyć  również kopię skierowania na badanie.
 • Refundacja nie przysługuje na usługi objęte rabatem.
 • Procedura refundacji oraz Cennik dostępne są na portalu mentorui.pl/sw

 

Parametry dostępności do usług medycznych, we wskazanej przez PZU placówce medycznej:

 

 • do lekarza pierwszego kontaktu - maksymalnie 2 dni robocze,
 • do lekarzy specjalistów - maksymalnie do 5 dni roboczych,

W przypadku gdy uprawnionym do świadczeń jest dziecko do 15. roku życia, maksymalne okresy oczekiwania nie mają zastosowania – organizacja konsultacji ambulatoryjnej zależy od jej dostępności w danej lokalizacji.

 

Usługę medyczną można umówić za pośrednictwem

 • portalu mojePZU lub aplikację mobilną mojePZU
 • całodobowej infolinii  - 801 405 905, 799 698 698, 22 505 15 48 (opłata zgodna z taryfą operatora),
 • Formularza zamówienia rozmowy telefonicznej z pzu.pl
 • SMS-a o treści WIZYTA na numer 4102

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa : nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, udaru mózgu oraz obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba.  

Ponadto za czas pracy i służby rozumie się także czas drogi z domu na służbę/do pracy i ze służby/pracy do domu, czas: ćwiczeń, szkoleń, zawodów sportowych.

WAŻNE: Ochrona uwzględnienia specyfikę funkcjonowania Służby Więziennej. Ubezpieczeniem objęte są wypadki powstałe
w związku z używaniem środków przymusu w celu zaprowadzenia porządku w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

  Ubezpieczenie dedykowane jest: pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, dzieciom, współmałżonkom/partnerom życiowym funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 Ochroną objęte są dzieci  w wieku do 26 lat uczące się i pozostające na utrzymaniu rodziców. Za dziecko uważa się -  własne bądź przysposobione dziecko ubezpieczonego lub współmałżonka ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność majątkową ubezpieczonego – w wysokości zgodnej z przepisami – za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych oraz odpowiedzialność majątkową  za szkody powstałe w mieniu powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się.

 

Ochroną ubez­pieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego ubezpieczonego - 50 000 zł

 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza kwoty 100 zł. (franszyza integralna)

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność mate­rialna ubezpieczonego pracownika w zakresie wynikającym :

 • z przepisów art. 114 –122 Kodeksu Pracy – regulują­cym odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrzą­dzoną pracodawcy,
 • z przepisów art. 124 –127 Kodeksu Pracy – regulującym zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę
  w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się,

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrzą­dzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego ubezpieczonego - 50 000 zł

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza kwoty 100 zł. (franszyza integralna)

Ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej poniesione przez ubezpieczonego na obronę swoich praw - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach – w postępowaniu karnym, cywilnym lub dyscyplinarnym, które toczy się przeciwko niemu jako podejrzanemu, oskarżonemu, pozwanemu lub obwinionemu. Postępowanie to musi toczyć się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczyć czynów popełnionych przez ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej pokrywa:

 

 • koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej – jednak nie wyższe niż opłaty za czynności adwokackie oraz radców prawnych określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości,
 • koszty uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców albo innych dokumentów stanowiących środki dowodowe,
 • pozostałe koszty i opłaty sądowe lub opłaty skarbowe, o ile służą ochronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego ubezpieczonego - 50 000 zł

 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza kwoty 100 zł (franszyza integralna)

 

W razie skazania ubezpieczonego prawomocnym wyrokiem przez sąd w postępowaniu karnym za popełnienie z winy umyśl­nej przestępstwa przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU SA wypłaconych kosztów ochrony prawnej.

W razie zastosowania wobec ubezpieczonego zawieszenia ubezpieczyciel wypłaci świadczenie  w wysokości 50% ostatniego uposażenia / wynagrodzenia netto sprzed okresu zawieszenia przez okres zawieszenia, nie dłużej jednak niż do dnia uchylenia lub ustania zawieszenia, ani nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia.

 

Świadczenie wypłacane jest ubez­pieczonemu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu okresu zawieszenia, przy czym w przypadku wypłaty za niepełny miesiąc zawieszenia, świadczenie wypłacane jest proporcjonalnie do liczby dni okresu zawieszenia.

 

Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego ubezpieczonego - 50 000 zł

 

Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU SA wy­płaconych świadczeń w przypadku:

 • orzeczenia przez sąd, że przestępstwo stanowiące podstawę zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu zostało popełnione z winy umyślnej;
 • otrzymania przez ubezpieczonego należnego uposażenia (wynagrodzenia) za okres zawieszenia, gdy uchylono to zawieszenie jako nieuzasadnione.

 

Ubezpieczenia: odpowiedzialność majątkowa/materialna, ochrona prawna, zawieszenie  - oferowane są łącznie  jako Pakiet Ochrony Prawnej

Składka za Pakiet Ochrony Prawnej wynosi 6 zł miesięcznie,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje funkcjonariuszy i pracowników służb medycznych więziennictwa (m.in. lekarzy, pielęgniarki, położne). Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku wykonywaniem zawodu medycznego,
w tym odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z:

 • przeniesieniem chorób zakaźnych,
 • naruszeniem praw pacjenta,
 • niesieniem pierwszej pomocy medycznej (dotyczy lekarzy, pielęgniarek i położnych).

 

Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego ubezpieczonego - 50 000 zł

 

PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowie­dzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwo­lonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzial­ność kontraktowa).  Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

 

UWAGA: ubezpieczenie dedykowane jest osobom wykonującym zawód medyczny, lekarzom, pielęgniarkom i położnym
 w sytuacji, gdy jego wykonywanie nie stanowi działalności leczniczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

 

Składka miesięczna – 8,50 zł

Współubezpieczony może wybrać tylko taki wariant, jak płatnik.

Tak 

Tak

TAK, musi być ubezpieczony również płatnik w DOŻ

Nie, może skorzystać z innego wariantu

Tak

Tak

Tak

TAK, płatnik musi posiadać taki pakiet 

TAK, musi wykupić

Jeżeli współubezpieczony jest również ubezpieczony w danej polisie, to przysługuje mu zniżka. 

Skorzystaj z przycisku Dołącz i dołącz do nas aby być na bieżąco z dedykowanymi promocjami dla Służby Więziennej. Dołączyć można również telefonicznie 566424183

Dzięki dołączeniu do Pakietu Mentor otrzymujesz informacje o nowych promocjach, konkursach i zniżkach dla SW. W jednym miejscu widzisz wszystkie swoje polisy, zyskujesz punkty, którymi możesz opłacić kolejne składki.  

Pakiet Mentor to ubezpieczenia dedykowane SW. Jesteśmy specjalistami w ubezpieczeniach dla służb mundurowych. Dzięki temu oferta, którą dla Was tworzymy jest niespotykana i bezkonkurencyjna. Możemy zaproponować większe rabaty, a dzięki organizowanym konkursom i promocjom składkę można obniżyć lub opłacić ją korzystając z zgromadzonych punktów w Pakiecie Mentor.  

Chcemy tworzyć miejsce, w którym Funkcjonariusze i Pracownicy SW znajdą dedykowane dla siebie rozwiązania w zakresie ubezpieczeń zarówno komunikacyjnych, jak i majątkowych, turystycznych, czy szkolnych. 

Kupując ubezpieczenie otrzymujesz od nas punkty, które widzisz na swoim koncie. Punkty można zbierać i opłacać nimi kolejne polisy.

Zadzwoń pod 56 642 41 83, poinformuj doradcę, że chcesz wykorzystać zebrane punkty do opłacenia składki za polisę. Od kwoty polisy odejmiemy ilość zebranych przez Ciebie punktów. Jednocześnie możesz korzystać z stałych promocji oraz aktualnych konkursów.

Chcesz skorzystać z Pakietu Mentor?

Skorzystaj z aktualnej promocji! Oddzwonimy do Ciebie z specjalną ofertą dla Funkcjonariuszy i Pracowników SW.

Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj później.

Wiadomość wysłana

Znasz datę końca swojej polisy?

Przypomnimy Ci o niej i przygotujemy nową propozycję. Zaznacz datę już dziś i skorzystaj z gwarancji najniższej ceny

Wiadomość nie została wysłana. Spróbuj później.

Wiadomość wysłana